Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://wwwjaswily.naszgok.pl

Data publikacji strony internetowej:2013- 06-13

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • treści pochodzą z różnych źródeł,

 • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,

 • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,

 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie.
  Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji.

 • Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego.

 • Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-13

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym: gok14jaswily@o2.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 85 716 80 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach, Jaświły 14, 19-124 Jaświły. 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach mieści się na podwyższonym parterze. Brak windy. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od strony ulicy i  wejście z tyłu budynku. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się parking. Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wydzielonego sekretariatu. W pomieszczeniach są progi, toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób z dysfunkcją wzroku. Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie posiadamy usługi tłumacza migowego.

 

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrówce, Bobrówka 49, 19-124 Jaświły

Filia umieszczona jest na parterze, posiada wejście główne od strony ulicy brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed głównym wejściem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach są progi, toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Liczba wejść do budynku dostępna dla użytkowników: 1 dla osób niepełnosprawnych: brak. Nie posiadamy usługi tłumacza migowego.

 

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Brzozowej, Brzozowa 42 19-124 Jaświły

Filia umieszczona jest na parterze, posiada wejście główne bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na parkingu przed głównym wejściem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach są progi, toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Liczba wejść do budynku dostępna dla użytkowników: 1 dla osób niepełnosprawnych: brak. Nie posiadamy usługi tłumacza migowego.


 

Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Zabielu, Zabiele 36, 19-124 Jaświły

Filia umieszczona jest na parterze, posiada wejście główne od strony ulicy. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku- brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przed głównym wejściem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniach są progi, toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych dla osób z dysfunkcją wzroku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Liczba wejść do budynku dostępna dla użytkowników: 2 dla osób niepełnosprawnych: brak. Nie posiadamy usługi tłumacza migowego.


 

https://www.facebook.com/bibliotekajaswily/

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny