Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

 

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach – Jaświły nr 14, 19-124 Jaświły;

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Macieja Norberta Laskowskiego, z którym można kontaktować się pod adresem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897,

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych :

 1. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

c) dane osobowe kontrahentów Administratora są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

d) dane osobowe przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, w zakresie i w celu określonym w treści zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

e) dane osobowe przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, kontakt, wynikających z zdań statutowych Administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie :

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora,

c) Centrum Usług Wspólnych w Jaświłach,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa, w szczególności ustawie z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisach wykonawczych.

Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora :

a) dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa wykonania usługi, niemożność zawarcia umowy,

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula Informacyjna dla pracowników

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), przekazujemy następujące informacje:

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach – Jaświły nr 14, 19-124 Jaświły,

 1. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych ?

Tak. Zawsze można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji Pani/Pana praw za pośrednictwem e-mail: iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.

 1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz jaka jest ku temu podstawa prawna?

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zatrudnienie Pani/Pana w Urzędzie Gminy - w tym zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy, realizacja obowiązków z zakresu medycyny pracy, pomoc socjalna, zapewnienie pakietów socjalnych, organizacja wyjazdów służbowych oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe zestawienie celów i podstaw prawnych przetwarzania danych:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Zatrudnienie Pani/Pana w Gminnym Ośrodku Kultury w Jaświłach w tym zapewnienie bezpieczeństwa i organizacji pracy, realizacji obowiązków z zakresu medycyny pracy, pomoc socjalna, zapewnienie pakietów socjalnych, organizacja wyjazdów służbowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), w szczególności art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) w szczególności art. 1, 6 oraz 6a, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział III - Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6austawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.), w szczególności art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) w szczególności art. 1, 6 oraz 6a, ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 108 t.j.) Dział III - Wynagrodzenia; ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.) - art. 1, 6 oraz 6a

Realizacja naszych obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Realizacja naszego obowiązku do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

Realizacja naszego prawa do dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, a tym samym przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu – jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na podstawie Pani/Pana zgody – wykorzystanie Pani/Pana imienia i nazwiska oraz przekazanie Pani/Pana danych ubezpieczycielom w celu zawarcia i wykonania umowy o ubezpieczenie grupowe pracowników.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Na podstawie Pani/Pana zgody – do dostarczenia Pani/Panu środków ochrony indywidualnej, odzieży lub obuwia roboczego.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO


 

 1. Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane?

Jako podmiot profesjonalny dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi jednak na konieczność zapewnienia nam jako pracodawcy odpowiedniej organizacji w zakresie infrastruktury informatycznej czy też w związku z bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach oraz w związku z realizacją Pani/Pana praw jako naszego pracownika -Pani/Pana dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania informatyczne polegające na rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz serwisów internetowych,

 2. firmie świadczącej usługi z zakresu ochrony danych osobowych,

 3. Centrum Usług Wspólnych,

 1. podmiotom umożliwiającym nam organizacyjno – techniczne wywiązywanie się z zawartej umowy – są nimi:

-operatorzy pocztowi, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci korespondencję,

- firmy kurierskie, za pośrednictwem których będziemy doręczać Ci przesyłki,

- kancelarie prawne, w sytuacji gdy będzie wymagał tego nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zabezpieczeniu lub dochodzeniu roszczeń,

- podmioty prowadzące szkolenia BHP,

- podmioty lecznicze – medycyna pracy,

- banki za pośrednictwem, których dokonujemy wypłaty należnych Ci należności,

-ubezpieczyciele, z którymi zawieramy umowy o ubezpieczenie grupowe pracowników,

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Czy Pani/Pana dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Pani/Pana danych osobowych nie przekazujemy poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Przez jaki czas przechowywane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, zgodnie z art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t. j.), art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1383), ewentualnie przez lat 10 w sytuacji opisanej w art. 125 a ust. 4a tejże ustawy.

W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgód do momentu odwołania zgody.

 

 1. Jakie ma Pani/Pan prawa?

Ma Pani/Pan prawo:

 1. do dostępu do Pani/Pana danych;

 1. do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;

 2. do usunięcia Pani/Pana danych, jeżeli uważa Pani/Pan, że nie ma podstaw do tego abyśmy je przetwarzali;

 3. do ograniczenia przetwarzania danych:

- poprzez przetwarzanie Pani/Pana danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli uważa Pani/Pan, że mamy nieprawidłowe dane dotyczące Pani/Pana lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub

- jeżeli nie chce Pani/Pan, byśmy je usunęli, gdyż Pani/Pana dane potrzebne są Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń, lub

- na czas wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas zaprzestaniemy je przetwarzać, chyba że wykażemy, iż w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 2. do przenoszenia danych poprzez otrzymanie od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Pani/Pana danych, które nam zostały dostarczone na podstawie umowy, nadto może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

 3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

 4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że dane przetwarzamy niezgodnie z prawem i w tym zakresie może Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z nami lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy podanie danych osobowych jest Pani/Pana obowiązkiem?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z faktu zawarcia umowy o pracę, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Czy występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie, nie występuje.

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą informacją.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotekajaswily/

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Luty 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny